15/04/2014

Suur nädal Siimeonis 2014

Suur esmaspäev 14.04.
17.30 suure teisipäeva hommikuteenistus

Suur teisipäev 15.04.
17.30 suure kolmapäeva hommikuteenistus

Suur kolmapäev 16.04.
17.30 õlitamissalasus

Suur neljapäev 17.04.
10.00 liturgia
17.00 12 kannatusevangeeliumi teenistus

Suur reede 18.04.
10.00 kuninglikud tunnid
16.00 Kristuse matmisteenistus

Suur laupäev 19.04.
10.00 suure laupäeva liturgia

PAASA, Kristuse ülestõusmispüha
Laupäev 19.04. kl. 23.00 ristikäik, hommikuteenistus ja liturgia

Valik liturgilisi tekste palmipuudepühast paasani

Laatsaruse laupäeva eksapostilari
Sinu sõna läbi, Jumala Sõna,/ kargab Laatsarus püsti ja ruttab ellu tagasi. / Inimesed austavad Sind, Vägev, palmiokstega, // sest Sa hävitad oma surmaga põrguhaua.

Laatsaruse laupäeva ja palmipuudepüha pealaul 1. viisil
Et enne oma kannatamist meie kõikide ülestõusmist kinnitada,/ äratasid Sa Laatsaruse surnuist üles, oh Kristus Jumal./ Seepärast ka meie kui lapsed võidutähti kandes,/ laulame Sulle, surma võitjale:/ Hosianna kõrges,// kiidetud on see, kes tuleb Issanda nimel!

Palmipuudepüha hommikuteenistus, kaanoni 5. laulu irmos 4. viisil
Astu üles kõrgele mäele,/ kes sa Siionile häid sõnumeid tood/ ja tõsta valjusti häält, kes sa Jeruusalemmale kuulutad: Sinust räägitakse austusväärseid asju, sa Jumala linn./ Rahu olgu Iisraeli üle// ja tulgu lunastus paganatele!

Palmipuudepüha hommikuteenistus, kiitusstihhiira 6. viisil
Kuus päeva enne paasapüha tuli Jeesus Betaaniasse/ ja Tema jüngrid tulid Tema juurde ja küsisid/ Issand, kuhu Sa tahad, et me läheme/ ja valmistame, et Sa võiksid süüa paasatalle? Tema läkitas nad ja ütles:/ Minge linna alevisse ja seal te leiate veekruusi kandva inimese./ Minge tema järel ja ütelge majaperemehele: Õpetaja ütleb: /Sinu juues tahan ma süüa paasatalle// koos oma jüngritega

Palmipuudepüha õhtuteenistuse salmstihhiira 2. viisil
Palmiokste jumalikust pühast lahkudes/ ja teise jumaliku püha poole minnes/ kogunegem, usklikud, Kristuse kallite kannatuste päästva saladuse juurde/ ja vaadakem, kuidas Ta oma tahtmist mööda meie eest kannatab/ ning laulgem Talle kõlblikku tänulaulu härdalt hüüdes: Issand, Sa halastuse allikas ja lunastuse sadam,// au olgu Sulle!

Suur nädal


Suure esmaspäeva, teisipäeva ja kolmapäeva pealaul 8. viisil
Vaata, Peigmees tuleb kesköösel/ ja õnnis on sulane, kelle Ta valvamast leiab,/ aga kõlbmatu on see, kelle Ta laisklemast leiab./ Katsu siis, mu hing, ennast une eest hoida,/ et sa surmale antud ja Kuningriigist  välja lükatud ei saaks./ Ärka üles ja hüüa:/ Püha, püha, püha oled Sina, Jumal,// heida armu meie peale Jumalasünnitaja palvete pärast.

Eksapostilari (lauldakse kuni suure neljapäevani)
Ma näen, mu Lunastaja, Su pulmakoda on iluehtes,/ aga mul ei ole riiet,/ tema sisse minna./ Valgusta mu hinge katet, Valguseandja,// ja lunasta mind!

Suur esmaspäev


Suure esmaspäeva kondak 8. viisil
Jaakob leinas, et ta oli Joosepist ilma jäänud, / aga see istus suure auga nagu kuningas tõllas. / Et ta ei täitnud Egiptuse naise lihahimu, / selle eest austas teda see, kes tunneb inimeste südameid // ja jagab närtsimatuid pärgi

Iikos
Lisagem nüüd leinamisele leinamist ja valagem ühes Jaakobiga nutupisaraid; nutkem taga igavese mälestuse väärilist ja puhta meelega Joosepit, kes oli ori ihu poolest, aga hoidis oma hinge vabana ja sai kogu Egiptuse valitsejaks; sest Jumal jagab oma sulastele närtsimatuid pärgi.

Suure esmaspäeva salmstihhiira 8. viisil
Kartkem, vennad, viljakandmatuse pärast kuivanud viigipuu hukkamõistmist / ja toogem kõlblikku meeleparanduse vilja Kristusele, // kes meile suurt armu annab.
    Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Madu, kes leidis teise Eeva, / Egiptuse naise, / püüdis meelitavate sõnadega Joosepit võrgutada, / aga see jättis oma kuue maha ja põgenes patu eest / ega häbenenud olla alasti, / otsekui esiloodud inimene enne käsust üleastumist. / Tema palvete pärast, Kristus, // heida armu meie peale.

Suur teisipäev


Suure teisipäeva kondak 2. viisil
Mu vilets hing, mõtle viimse tunni peale, / karda viigipuu maharaiumist / ja kasuta hoolega sulle antud talenti. / Ole ärgas ja palu, // et me ei jääks Kristuse pulmakoja ukse taha!

Suure teisipäeva hommikuteenistus, salmid sinaksari ees
Teisipäev suur näitab võrdumit meil kümnest neitsist,
kes äraostmatu Issanda otsust enestes kandvad.


Pühal ja suurel teisipäeval tuletame meelde tähendamissõna kümnest neitsist.
Aga, oh Peigmees Kristus, ühenda meid tarkade neitsitega ja arva meid oma valitud karja hulka ning heida armu meie peale. Aamen.


Suure teisipäeva hommikuteenistus, salmstihhiira 6. viisil
Tulgem, usklikud, teenigem hoolega Issandat; / Ta jagab sulastele andeid, / püüdkem siis igaüks vastavat armutalenti kasvatada. / Üks saagu heategude läbi tarkusega ehitud;/ teine teenigu hiilgaval viisil; / uskuja lasku saladusse pühendamatul sõnast osa saada; / rikas jagagu oma varandust vaestele. / Nõnda kasvatame me seda, mis on meile võlgu antud / ja pääseme nagu ustavad armuande pruukijad Issanda rõõmu sisse. // Oh Kristus Jumal, tee meid selle osaliseks kui inimesearmastaja.

Suur kolmapäev


Kondak 4. viisil
Ma olen, oh Helde, enam ülekohut teinud, kui eksinud naine / ega ole iialgi Sinu ees silmavett valanud. / Aga vaikides langen ma Su ette maha / ja andes armastusega suud Sinu kõigepuhtamatele jalgadele palun, / et Sa kui Valitseja mulle mu võlad andeks annaksid; / Sinu poole, Lunastaja, hüüan ma: // Päästa mind mu patutegude mülkast!

Suure kolmapäeva hommikuteenistus, salmid sinaksari ees
Naine, kes Kristuse ihu salviga võidis,
ennetas Nikodeemuse mürri ja aaloed.

Pühal ja suurel kolmapäeval peame me eksinud naise mälestust, kes võidis Issandat kalli salviga.
Aga, oh Kristus Jumal, kes Sa oled vaimuliku salviga võitud, päästa meid ära tulevatest hädadest ja heida armu meie peale kui ainus püha ja inimesearmastaja. Aamen.

Suure kolmapäeva hommikuteenistus, salmstihhiira 6. viisil
Eksinud naine päästis Sinu ees, Issand, valla oma juuksed; / Juudas sirutas oma käed ülekohtuste poole; /
üks selleks, et patud andeks saada; / teine selleks, et hõberahasid vastu võtta. / Seepärast hüüame me Sinu poole, / kes Sa oled maha müüdud ja meid vabaks ostnud: // Issand, au olgu Sule!


Suur neljapäev

Pealaul suurel neljapäeval  8. viisil
Kui need ausad jüngrid/ õhtusöömaajal jalapesemise läbi valgustatud said,/ siis läks autu Juudas rahaahnusest pimedaks/ ja andis Sinu, õige Kohtumõistja, ülekohtuste kohtumõistjate kätte ära./ Vaata, sa varandusepüüdja,/ selle peale, kes varanduse pärast ennast üles poos;/ põgene sellest täitmatust hingest,/ kes Õpetajale seda julges teha,//Issand, kes Sa kõikide vastu hea oled, au olgu Sulle.

Suure neljapäeva hommikuteenistuse salmstihhiira 8. viisil
Kui Sa, Issand, oma jüngreid salaasjadesse pühendasid,/ siis õpetasid Sa nõnda:/ Mu sõbrad, vaadake, et mingi hirm teid minust ei lahutaks./Ma kannatan, aga seda teen ma maailma eest./Ärge eksige minu suhtes,/ sest ma ei tulnud selleks, et mind teenitaks, / vaid ma tulin ise teenima/ ja andma oma hinge lunastushinnaks maailma eest./ Kui te olete mu sõbrad, siis tehke nõnda kui mina!/ Kes tahab olla esimene, olgu viimane;/ isand olgu nagu teener./ Jääge minusse, et te vilja kannaksite,// sest mina olen elu viinapuu.

Suure neljapäeva liturgial keerubitelaulu, armulaualaulu, laulu "Saagu meie suu täis Su kiitust" ja "Kristuse ihu võtkem vastu" asemel  armulauapalve 6. viisil
Võta mind täna vastu/ Sinu püha õhtusöömaaja osalisena, oh Jumala Poeg, / sest ma ei taha Sinu vaenlaste ees/ seda saladust avaldada/ ega suud Sulle anda kui Juudas,/ vaid ma tunnistan Sind nagu röövel:// Issand mõtle minu peale oma kuningriigis!

"On kohus" asemel suure neljapäeva liturgial
Tulge, usklikud, tõstkem oma meeled kõrgesse / ja maitskem Issanda söömalaualt surematut rooga,/ mis on valmistatud ehitud ülemises toas. / Sest Jumal-Sõna enese käest oleme me teada saanud,/ et siin on Tema ise, Sõna,// keda me kiidame.

12 evangeeliumilugemise teenistusest (peetakse neljapäeva õhtul)
Suure reede 14. antifon 8. viisil
Pisut sõnu ütles röövel ristil,/ aga tema usk oli suur;/ ühe silmapilguga ta pääses/ ja läks lahti tehtud paradiisi uksest esimesena sisse./ Au Sulle, Issand, // kes Sa tema meeleparanduse vastu võtsid.

Suure reede 15. antifon 6. viisil
Täna ripub ristipuul see, kes maa vete peale rippuma pani;/ kibuvitsakroon pannakse pähe sellele, kes on inglite Kuningas;/ pilke purpurmantliga ehitakse see, kes taevast pilvedega ehib; / kämblaga lüüakse seda, kes Jordanis Aadama lunastas;/ Koguduse Peigmees lüüakse naeltega risti külge;/ Neitsi poega pistetakse odaga./ Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus!/ Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus!/ Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus!// Näita meile ka oma ausat ülestõusmist!


Suur reede

Suure reede salmstihhiira 8. viisil
Kui Sa, Issand, üles risti peale läksid, tuli loodu peale hirm ja väristus. Sa keelasid maad ristilööjaid alla neelamast, aga põrguhaual käskisid vangid vabaks lasta inimeste uuendamiseks. Oh elavate ja surnute Kohtumõistja, Sa tulid elu ja mitte surma andma. Inimesearmastaja, au olgu Sulle!

Suure reede õhtuteenistuse stihhiira 2. viisil
Täna näeme me hirmsat ja imelist salaasja:/ kättesaamatu võetakse kinni;/ see, kes Aadama needuse alt vabastab, pannakse köidikutesse./ Ülekohtuselt küsitletakse kohtu ees seda, kes südamed ja neerud läbi katsub;/ vangi pannakse see, kes on sügavuse vangi võtnud;/ Pilaatuse ees seisab see, kelle ees taevaväed värisedes seisavad;/ loodu lööb oma käega Loojat;/ ristisurma mõistetakse see, kes elavate ja surnute üle kohut mõistab;/ hauda pannakse see, kes põrguhaua hävitas./ Oh heldesüdameline Issand, kes Sa kõike seda oma armu pärast kannatad / ja kõik needuse alt päästad, // au olgu Sulle!

Suure reede õhtuteenistuse salmstihhiira 2. viisil
Kui Sind, kõikide Päästja, / kõikide eest uude hauda pandi,/ siis ehmatas Sind nähes kõiki naeruks panija surmavald, / sest tema poomid murti katki / ja väravad kisti maha, / hauad tehti lahti ja surnud tõusid üles. / Siis hüüdis ka Aadam tänuliku häälega rõõmsasti Su poole:// Au olgu Sinu alandumisele, oh Inimesearmastaja!

Pealaulud 2. viisil
Auväärt Joosep võttis Su kõigepuhtama ihu puu pealt maha, / mähkis ta puhaste linaste riiete sisse kallite rohtudega // ja pani selle uude hauda.

Ingel, kes ilmus salvitoojatele naistele haua juures, ütles:/ Salvid kõlbavad surelikele inimestele,/ /aga Kristuse ihu on kõdunematu.

Stihhiira 5. viisil
Tulge, kiitkem igavese mälestuse väärilist Joosepit,/ kes öösel Pilaatuse juurde läks/ ja palus nõnda enesele kõikide Elu:/ Anna mulle see Võõras, / kel pole aset, kuhu pead panna;/ anna mulle see Võõras,/ kelle salakaval jünger surmale ära andis;/ anna mulle see Võõras, / keda ristil rippumas nähes Tema Ema nutuga leinas / ja emalikus ahastuses hüüdis:/ Oh häda mulle, mu lapsuke, / mu silmavalgus, mu südameke! / Täna said tõeks sõnad, mida Siimeon templis ütles: / Sinu hingest tungib mõõk läbi! / Aga pööra oma ülestõusmisega mu nutt rõõmuks! / Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus!/ Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus!/ Meie kummardame Su kannatamisi, oh Kristus!// ja Sinu püha ülestõusmist!

Suure laupäeva kaanon

1. LAUL
Irmos
Selle, kes ennemuiste tagaajaja piinaja / merelainete alla mattis, / matsid nüüd mulla alla nende lapsed, / keda Ta siis ära päästis. / Aga meie otsekui siis tütarlapsed laulame Issandale, // sest Tema on oma au üles näidanud.

3. LAUL
Irmos
Kui Sina, kes Sa kogu maa / panid vete peale ilma toeta rippuma, / Kolgata mäel rippusid, / siis värises kõik loodu suures hirmus ja hüüdis: Ei ole ühtegi nii püha // kui Sina, Issand!

4. LAUL
Irmos
Kui Habakuk nägi ette Sinu jumalikku alandumist ristil, / siis hüüdis ta suures ehmatuses: / Sina, Helde, rõhusid kui Kõigevägevam maha vägevate valitsuse, // kui Sa läksid alla nende juurde, kes põrguhauas olid.

5. LAUL
Irmos
Oh Kristus, kui Jesaja nägi ette / loojumatut valgust, /mida sa meile armulikult näitasid oma jumalikus ilmumises, / siis hüüdis ta varahommikul valvates: / Surnud tõusevad üles / ja haudades olijad ärkavad ellu / ning kõik, kes maa peal elavad, // saavad rõõmsaks.

6. LAUL
Irmos
Joonas neelati valaskala kõhtu, / aga ei jäänud sinna pidama, / sest tähendades ette Sinu kannatamist ja
mahamatmist, oh Kristus, / tuli ta elajast nagu kuningakojast välja / ja hüüdis hauavahtidele: / Oh tühja ja asjata valvajad, // te olete maha jätnud tõelise helduse!

7. LAUL
Irmos
Oh seda ütlemata imet! / See, kes vagad noormehed ahjus tuleleegist päästis, / pannakse nüüd surnult ja hingeta hauda / meie lunastuseks, kes laulame: / Kiidetud oled Sina, Jumal, // meie Lunastaja!

8. LAUL
Irmos
Ehmata, taevas, ja värise / ning kõikuge, maa alustoed: / sest vaata, see, kes kõrges elab, arvatakse surnute sekka / ja pannakse pisukesse hauda kui võõras. / Kiitke Teda, noormehed, laulge Talle, preestrid, // rahvad, ülistage Teda igavesti.

9. LAUL
Irmos
Ära nuta minu pärast, Ema, / et sa hauas näed Poega, / keda sa mehetundmatult oma ihus kandsid. / Ma tõusen üles ja saan au sisse / ja viin kui Jumal auga üles ka need, // kes alati sind usu ja armastusega kiidavad.
Suure laupäeva kiitusstihhiira 6. viisil
Joosep palus enesele Jeesuse ihu / ja pani selle oma uude hauda, / sest Ta pidi hauast nagu kuningakojast välja tulema. / Issand, kes Sa surma võimu maha rõhusid / ja paradiisi värava inimsoole lahti tegid, // au olgu Sulle.
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule.
Tänast päeva tähendas suur Mooses salaviisi ette, / kui ta ütles: / Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva. / Sest see on õnnistatud laupäev, / see on hingamispäev, / millal Jumala ainusündinud Poeg kõigist oma tegemistest puhkas, / armunõu järgi surres / ja lihalikult hingamispäeva pidades. / Jälle üles ärgates andis Ta meile oma ülestõusmise läbi igavese elu // kui ainus helde ja inimesearmastaja.
Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Suure laupäeva stihhiira, 8. viisil
Täna ohkab surmavald ja hüüab: / Parem oleks olnud, kui ma Maarjast sündinut poleks vastu võtnud! / Sest niipea, kui Ta siia tuli, kaotas Ta mu valitsuse, / murdis maha vaskuksed ja äratas kui Jumal üles nende hinged, / kes selle ajani minu käes olid. // Au olgu Sinu ristile ja ülestõusmisele, oh Issand!

Täna ohkab surmavald ja hüüab: / Mu meelevald on tühjaks tehtud! / Ma võtsin vastu selle Surnu kui ühe surnute hulgast, / aga mul ei ole võimu Tema üle / ja ühes Temaga kaotan ma ka need, / kelle üle ma kui kuningas olen valitsenud. / Minu käes on ammust ajast olnud surnud, / aga, vaata, Ta äratab nad kõik üles! // Au olgu Sinu ristile ja ülestõusmisele, oh Issand!

Täna ohkab surmavald ja hüüab: / Mu võim on ära kaotatud! / Karjane löödi risti ja äratas Aadama üles; / kelle üle ma valitsesin, neist olen ma ilma jäänud; / keda ma olin alla neelanud, kui alles vägev olin, neid olen ma välja heitnud. / See, kes risti löödi, on hauad tühjaks teinud; / surma meelevald on nõrgaks jäänud. // Au olgu Sinu ristile ja ülestõusmisele, oh Issand!13/04/2014

Suur nädal ja paasa-aeg Simmus ja Hannas 2014

Suur esmaspäev 14.04.
17.30 suure teisipäeva hommikuteenistus

Suur teisipäev 15.04.
17.30 suure kolmapäeva hommikuteenistus

Suur kolmapäev 16.04.
17.30 õlitamissalasus

Suur neljapäev 17.04.
10.00 liturgia
17.00 12 kannatusevangeeliumi teenistus

Suur reede 18.04.
10.00 kuninglikud tunnid
16.00 Kristuse matmisteenistus

Suur laupäev 19.04.
10.00 suure laupäeva liturgia

PAASA, Kristuse ülestõusmispüha
Laupäev 19.04. kl. 23.00 ristikäik, hommikuteenistus ja liturgia

Paasa-aeg

Ap. Tooma pühapäev, antipaasa
Laupäev 26.04. kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev 27.04. kl. 10.00 liturgia

Salvitoojate pühapäev
Laupäev 3.05. kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev 4.05. kl. 10.00 liturgia

Halvatu pühapäev
Laupäev 10.05. kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev 11.05. kl. 10.00 liturgia

Samaaria naise pühapäev
Laupäev 17.05. kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev 18.05. kl. 10.00 liturgia

Pimeda pühapäev
Laupäev 24.05. kl. 17.00 vigiilia
Pühapäev 25.05. kl. 10.00 liturgia

Taevaminemispüha
Kolmapäev 28.05. kl. 17.00 vigiilia
Neljapäev 29.05. kl. 10.00 liturgia